CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 
กลุ่มงานระบบการคลัง 
 
หน้าที่ความผิดชอบ
 1.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
3.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัดและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
4.ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
5.ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
6.ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
7.ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
8.ดำเนินการตำมนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงำนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 182,297 คน)