CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดพะเยา
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
 
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
          2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหาหรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
          4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
          5. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
          6. ความคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพับติกรณีฉุกเฉิน
          7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          8. ดำเนินการตามนโยบายบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
          9. ประปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 34 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 200,762 คน)