CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดพะเยา
 
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
 
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
เงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          2. พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัด
          3. ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูและควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
          4. ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
          5. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน GFMIS
          6. ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุม ดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
          7. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          8. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          10. กระทบยอดเงินฝากคลัง
          11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 76 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,923 คน)