CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
"เป็นองค์กรนำในการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังระดับจังหวัดอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
image
ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการเงิน
image
การให้บริการด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และเป็นธรรม
image
สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน และความร่วมมือส่วนราชการ
image
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
image
การบริหารจัดการข้อมูล (knowledge Management)
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 18 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 149,542 คน)