การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
06962 14/03/2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ( ว 31 ) 797 510/437/ว 31.pdf
59738 02/09/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 145 ) 10,735 90/904/ว 145 ลว 28 ส.ค. 63 (แก้ไข).pdf
58490 18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 135 ) 6,293 790/640/ว 135 ลว 14 ส.ค. 63 ok.pdf
56674 24/07/2563 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 348 ) 3,438 75/558/ว 348 ลว 23 ก.ค. 63.pdf
56636 24/07/2563 การคาดการณ์การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในส่วนที่คงเหลือ 34
55897 15/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 318 ) 2,608 1003/64/ว 318.pdf
43647 13/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) 3,777 265/989/ว 41 (2) ลว 12 มี.ค. 63.pdf
30136 30/08/2562 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ( ว 94 ) 6,120 578/383/ว 94.pdf
30081 29/08/2562 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ว 414 ) 2,244 434/756/ว 414.pdf
30038 29/08/2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 93 ) 5,917 771/996/ว 93.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 66 รายการ
processing time 1.596 s