NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
16371 21/03/2562 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) 423 156/135/ว 24.pdf
07730 15/11/2561 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 124 ) 3,813 342/251/ว 124.pdf
04162 26/09/2561 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 98 ) 9,569 444/602/ว 98,1.pdf
04126 26/09/2561 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 95 ) 1,526 643/1014/ว 95.pdf
03792 21/09/2561 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 93 ) 837 255/461/ว 93,0.pdf
03535 18/09/2561 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 92 ) 6,985 446/62/ว 92.pdf
02886 06/09/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 85 ) 4,341 420/939/ว 85.pdf
02499 03/09/2561 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) 4,432 410/891/ว84 ลว.31ส.ค.61.pdf
01655 20/08/2561 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 365 ) 4,246 184/397/ว 365 ลว.17ส.ค.61.pdf
90960 16/03/2561 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 137 ) 2,465 237/442/ว 137.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 54 รายการ
processing time 1.229 s