การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
57047 28/08/2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 138 ) 4,869 903/548/ครุฑ หลักเกณฑ์กันเงิน ปี 2566.pdf
39983 15/03/2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ( ว 54 ) 2,358 832/27/ครุฑ.pdf
21989 02/09/2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 138 ) 6,725 90/1005/ว 138.pdf
06962 14/03/2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ( ว 31 ) 2,552 510/437/ว 31.pdf
59738 02/09/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 145 ) 11,557 90/904/ว 145 ลว 28 ส.ค. 63 (แก้ไข).pdf
58490 18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 135 ) 6,728 790/640/ว 135 ลว 14 ส.ค. 63 ok.pdf
56674 24/07/2563 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 348 ) 3,749 75/558/ว 348 ลว 23 ก.ค. 63.pdf
56636 24/07/2563 การคาดการณ์การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในส่วนที่คงเหลือ 56
55897 15/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 318 ) 2,897 1003/64/ว 318.pdf
43647 13/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) 4,162 265/989/ว 41 (2) ลว 12 มี.ค. 63.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 69 รายการ
processing time 2.06 s