การแสดงผล C C C
e-Payment ภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
05422 10/10/2561 ว 100 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5,814
04594 01/10/2561 แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) 1,710
90790 15/03/2561 ว 65 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 8,749
90789 15/03/2561 ว 129 การเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 4,229
90788 15/03/2561 ว 106 ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 2,551
90787 15/03/2561 ว 114 ขอให้แจ้งหน่วยงานย่อยในสังกัดฯ ติดตั้ง EDC และ QR Code 2,471
90785 15/03/2561 ว 494 เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3,091
85985 12/01/2561 ว5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง 5,948
79383 09/10/2560 แนวปฏิบัติกรณีผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นบัตรที่ใช้กับระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) 1,951
77159 13/09/2560 คู่มือ ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,355
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 2.073 s