การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ ณ วันที่ 11/06/2567
LINE it! 58
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีบุคลากรจากส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงินการคลังสำหรับส่วนราชการ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 170 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ดี รวมทั้งพัฒนากรอบความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ ที่จะส่งผลต่อความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้าถึงและเข้าใจ ตามบริบทพื้นที่ที่เป็นอยู่ สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ