การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
ประกาศ ณ วันที่ 10/06/2567
LINE it! 56
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 คน อบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที เสริมสร้างเทคนิคและเครื่องมือในการกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์ให้สามารถปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง
 
รายการภาพ