การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อวิชา " ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)" และ “ปัญหาและการอุทธรณ์ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ 10/06/2567
LINE it! 95
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)" และหัวข้อวิชา “ปัญหาและการอุทธรณ์ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยนายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ณ ห้องประชุม Etemity Ball Room ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567