การแสดงผล C C C
การประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับ
ประกาศ ณ วันที่ 05/06/2567
LINE it! 34
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานใน ประกอบด้วย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองสวัสดิการรักษาพยาบาล สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 8 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง