การแสดงผล C C C
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) หลักสูตรระดับ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Professional) รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 04/06/2567
LINE it! 59
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) หลักสูตรระดับ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Audit Professional) รุ่นที่ 1 อบรมแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 144 คน อบรมระหว่างวันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2567 และอบรมผ่านระบบออนไลน์​ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐสู่มาตรฐานสากล สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน รวมถึงจรรยาบรรณของ ผู้ตรวจสอบภายใน