การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับ
ประกาศ ณ วันที่ 31/05/2567
LINE it! 36
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในกำกับดูแล ประกอบด้วย กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 5 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เพื่อติดตาม
การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 
รายการภาพ