การแสดงผล C C C
การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดระยอง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11
ประกาศ ณ วันที่ 27/05/2567
LINE it! 46
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2567 โดยร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและการบริหารงบประมาณจังหวัด” โดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับฟังการบรรยายด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย และลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด