การแสดงผล C C C
สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ณ กรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 20/05/2567
LINE it! 89
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป