การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 20/05/2567
LINE it! 56
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐที่เทียบเท่ากับผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 80 คน อบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหลักการบริหารงานด้านการเงินการคลัง ให้สามารถบริหารการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถแก้ไข ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการบริหารงานเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐอย่างมืออาชีพ