การแสดงผล C C C
การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 20/05/2567
LINE it! 101
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าสังเกตการณ์การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมบัญชีกลาง ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ