การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อวิชา "การบริหารเงินนอกงบประมาณ" "กระบวนการเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานในประเทศ" และเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเชิงพลวัต"
ประกาศ ณ วันที่ 20/05/2567
LINE it! 25
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อวิชา “การบริหารเงินนอกงบประมาณ” โดยนางมัลลิกา อัพภาสกิจ ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหัวข้อวิชา “เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเชิงพลวัต” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมรับฟังชี้แจงในหัวข้อวิชา "กระบวนการเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานในประเทศ"  โดยนางสาวสุภาภรณ์ พานิชวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ณ ห้องประชุม Etemity Ball Room ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
รายการภาพ