การแสดงผล C C C
การทดสอบ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ 20/05/2567
LINE it! 45
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสถานที่จัดการทดสอบ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ หลักสูตร A1 เตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 จำนวน 1,789 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าวจะถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
รายการภาพ