การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
ประกาศ ณ วันที่ 10/04/2567
LINE it! 90
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เวลา 14.00 น. เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ๆ และผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง