การแสดงผล C C C
การฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 05/04/2567
LINE it! 74
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการ CoST และเปิดเผยข้อมูลโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางของ CoST ผ่านระบบ CoST ใหม่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัดในการปฏิบัติงานบนระบบ CoST ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการภาพ