การแสดงผล C C C
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ... ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 05/04/2567
LINE it! 34
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ... ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ... ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และภาระงบประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้น