การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2567
ประกาศ ณ วันที่ 04/04/2567
LINE it! 22
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เวลา 09.00 น. เพื่อรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายการภาพ