การแสดงผล C C C
โครงการการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 02/04/2567
LINE it! 37
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ "การตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานคลังเขต 9 เขต และกองตรวจสอบภาครัฐ รวมจำนวน 65 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รายการภาพ