การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 จัดเสวนา เรื่อง คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ... ป้องกันได้อย่างไร และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ 01/04/2567
LINE it! 32
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมเสวนาเรื่อง “คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ... ป้องกันได้อย่างไร” โดยมี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพิศัลย์ กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มหนึ่งเฟื้อง) และนายธนกร ศิลปะรายะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มหกเบี้ย) ร่วมเสวนา โดยมีนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา และนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อวิชา “ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567