การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ ณ วันที่ 28/03/2567
LINE it! 47
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านช่องทาง Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ผ่าน Soft Token ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
รายการภาพ