การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2567
ประกาศ ณ วันที่ 28/03/2567
LINE it! 30
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง