การแสดงผล C C C
การประชุมตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จากผู้ตรวจสอบภายนอก (Certified body)
ประกาศ ณ วันที่ 04/03/2567
LINE it! 67
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จากผู้ตรวจสอบภายนอก (Certified body) ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมติดตามการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สารสนเทศมีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากล
รายการภาพ