การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลาง (CGD Young Blood)
ประกาศ ณ วันที่ 04/03/2567
LINE it! 89
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลาง (CGD Young Blood) ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมบัญชีกลาง ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของทางราชการ และเสริมสร้างทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี เกิดสายสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร