การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อ “กฎหมายการเงินการคลัง” “นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐ ด้านภาษีสินค้าและบริการ” และ “นโยบายการบริหารทรัพย์สิน : มุมมองการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ราชพัสดุ”
ประกาศ ณ วันที่ 04/03/2567
LINE it! 48
นางสาววารี  แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐ ด้านภาษีสินค้าและบริการ” นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายการเงินการคลัง” และนายสำราญ เมืองนิล รองอธิบดีกรมธนารักษ์  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการบริหารทรัพย์สิน : มุมมองการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ราชพัสดุ”  ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567