การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 4
ประกาศ ณ วันที่ 29/02/2567
LINE it! 47
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เข้าร่วมอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลและงานของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
รายการภาพ