การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 28/02/2567
LINE it! 79
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง
 
รายการภาพ