การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 27/02/2567
LINE it! 16
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 3 เรื่อง โดยกรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาต่อไป