การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 23/02/2567
LINE it! 29
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 314 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หลักเกณฑ์การขอและการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และร่วมพิจารณาการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567
รายการภาพ