การแสดงผล C C C
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 22/02/2567
LINE it! 26
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 3 ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจกับข้าราชการที่กำลังจะพ้นจากราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการภาพ