การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ประกาศ ณ วันที่ 20/02/2567
LINE it! 40
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เข้าร่วมอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการให้มีความรอบรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานที่เป็นภารกิจสำคัญของกรมบัญชีกลาง และตอบสนองต่อทิศทางด้านการจ่ายเงินภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ได้
รายการภาพ