การแสดงผล C C C
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากร กรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 20/02/2567
LINE it! 23
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 2 (สำนักงานคลังจังหวัดภายในสำนักงานคลังเขต 1 - 5) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.45 น. โดยมีบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดภายในสำนักงานคลังเขต 1 - 5 ร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
รายการภาพ