การแสดงผล C C C
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการทหาร หรือบุคคลที่เคยรับราชการทหาร
ประกาศ ณ วันที่ 19/02/2567
LINE it! 35
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการทหารหรือบุคคลที่เคยรับราชการทหาร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมเสมียนตรา กรมการเงินกลาโหม กรมพระธรรมนูญ กรมการสรรพกำลังกลาโหม และกรมกำลังพลทหารบก ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.