การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 วิชา “นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐด้านภาษีอากร วิชาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิชานโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐด้านภาษีอากรและรายได้อื่นฯ
ประกาศ ณ วันที่ 12/02/2567
LINE it! 35
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 11 และร่วมรับฟังการบรรยาย ภาคเช้าหัวข้อวิชา “นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐด้านภาษีอากร” โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร และวิชา “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยนางกิตติมา อังกินันทน์ ผู้อำนวยการกองละเมิดและแพ่งกรมบัญชีกลาง และภาคบ่าย วิชา “นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐด้านภาษีอากรและรายได้อื่น สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก” โดยนายยุทธนา พูลพิพัฒน์รองอธิบดีกรมศุลกากร และวิชา “กระบวนการเรียนรู้ก่อนศึกษาดูงานในประเทศ” โดยนางสาวสุภาภรณ์ พานิชวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร บงส. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567