การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 07/02/2567
LINE it! 70
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 46 คน อบรมระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบความคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที และพัฒนาการแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยเครื่องมือ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สร้างกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีคุณภาพในรูปแบบของตัวเอง  รวมทั้งสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการเผชิญกับปัญหา/อุปสรรค
รายการภาพ