การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมชี้แจงรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2567
LINE it! 28
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมชี้แจงรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมชี้แจงดังกล่าว ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น 2 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รายการภาพ