การแสดงผล C C C
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2567
LINE it! 33
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Microsoft Team และช่องทาง Facebook Live ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
รายการภาพ