การแสดงผล C C C
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2566
ประกาศ ณ วันที่ 08/12/2566
LINE it! 59
นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินผลตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
รายการภาพ