การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 01/12/2566
LINE it! 49
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง และคลังเขต 1 - 9 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
การจัดลำดับโครงการในงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และการจัดลำดับโครงการในงบรายจ่ายอื่น