การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อมเจรจาจัดทำ FTA ไทย - สหภาพยุโรป เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 30/11/2566
LINE it! 43
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเจรจาจัดทำ FTA ไทย - สหภาพยุโรป เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ โดยมีกองการพัสดุภาครัฐ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง และกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของไทยที่ไม่สอดคล้องตามข้อบทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Proposal) ของสหภาพยุโรป/ร่างคำสั่งคณะทำงานพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement:FTA) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และการแจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงานของกองการพัสดุภาครัฐและกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (Contact Point) และแผนการดำเนินงานจัดทำ FTAไทย - สหภาพยุโรป (เบื้องต้น)
รายการภาพ