การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจงการจัดทำร่างตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ 14/11/2566
LINE it! 109
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำร่างตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. โดยมีผู้แทนหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567