การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 - 2580
ประกาศ ณ วันที่ 09/11/2566
LINE it! 94
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 - 2580 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง โดยมีคลังเขตและคลังจังหวัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อชี้แจงร่างแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 - 2580 และสรุปรายละเอียดและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
รายการภาพ