การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมบัญชีกลางในการปฏิบัติงานวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 02/10/2566
LINE it! 132
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมและ
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา19.30 น. เพื่อติดตามและให้กำลังใจในการปฏิบัติวันสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
รายการภาพ