การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 27/09/2566
LINE it! 209
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อรับทราบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการภาพ