การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 26/09/2566
LINE it! 126
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) เพื่อการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 
รายการภาพ