การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 26/09/2566
LINE it! 112
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ส่วนกลาง) รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 –30 กันยายน 2566) ร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในกรมบัญชีกลาง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
รายการภาพ